Mikado

Arge Puantajı

ArGe Puantajı nedir?

İşletmelerin yaptığı Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetlerinin desteklenmesi amacı ile 5746 sayılı “Ar-Ge Faaliyetlerinin desteklenmesi” ile ilgili kanunda düzenlemeler yapılmış, bu işletmelerin Ar-Ge bölümlerinde çalışanların bölüm içerisinde çalıştıkları süreler için gelir vergisi muafiyeti ve sigorta primi desteği sağlanmıştır.

Bu nedenle Ar-Ge bölümlerinin içinde çalışılan sürelerin tam ve doğru belirlenebilmesi teşvikten yararlanılabilmesi açısından önemlidir.

Mikado Puantör uygulaması, Ar-Ge bölümünde geçirilen süreleri raporlayabilmekte ayrıca giriş ve çıkış ile ilgili yetkilendirme de yapılabilmektedir.

Tebliğ İle İlgili Bilgiler

MADDE 11 – (1) Kamu personeli hariç olmak üzere, teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge personeli ile destek personelinin, 5 inci madde kapsamındaki çalışmaları nedeniyle elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı; 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici ikinci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan personelin gelir vergisi istisnasının uygulandığı sürece gelir vergisinden istisna tutulan ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, beş yılı aşmamak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.”

X